Privacy Statement Stichting Co-Nijntje

 

Peuteropvang Co-Nijntje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, voor welke doelen we de gegevens gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten u zelf hebt over uw gegevens. In dit Privacy Statement geven wij u heldere informatie hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en medewerkers.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Peuteropvang Co-Nijntje houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens te beperken is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig/verplicht is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt zoals betalingen, belastingdienst, toeslagen via de gemeente;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze? Welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welk doel we deze gebruiken, hangt er vanaf of u een(potentiële) klant of medewerker van Co-Nijntje bent. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en BSN-nummer. Deze zijn nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een overeenkomst voor het bieden of afnemen van kinderopvang of een arbeidsovereenkomst, maar ook voor het verzenden van nieuwsbrieven. Welke gegevens we precies verzamelen en waarvoor we deze gebruiken, kunt u verderop in dit Privacy Statement lezen.

 

Beveiliging persoonsgegevens Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom met grote zorg om met de persoonsgegevens. We treffen technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren de veiligheidsmaatregelen continu en volgen hierbij de technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

 

We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Medewerkers van Peuteropvang Co-Nijntje gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van kinderen, klanten en van collega’s. Ze zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.
  • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • We maken persoonsgegevens anoniem als dat nodig is;
  • We testen regelmatig onze privacy maatregelen;

 

Gegevens verstrekken aan derden Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij verplicht zijn gegevens door te geven, bijvoorbeeld op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Peuteropvang Co-Nijntje. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken en onder hun verantwoordelijkheid.

 

Gegevens bekijken en opvragen Wilt u weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn? U kunt inzicht krijgen in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Ook kunt u ze laten wijzigen of verwijderen, indien wettelijk mogelijk. Neem dan contact met ons.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard door Peuteropvang Co-Nijntje? Komt er geen overeenkomst tot stand dan worden uw gegevens na een maand vernietigd. Komt er wel een overeenkomst tot stand dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Buiten de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Klachtrecht Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U vindt de klachtenprocedure op onze website. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op Autoriteit persoonsgegevens

 

Peuteropvang Co-Nijntje behoudt zich het recht om dit privacy beleid te wijzigen. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in maart 2020.